Foster Wales Neath Port Talbot

Welsh version

Home for Good is working with Foster Wales Neath Port Talbot, a local authority fostering service.


Neath Port Talbot Council Logo


Request a call back

As a local authority foster carer in Wales, you will be joining Foster Wales, our national network of local authority fostering services, working together to build better futures for local children. All 22 Welsh Local Authorities have signed up to the National Commitment, an agreed package of training, support and rewards for all our foster carers to enjoy.

Alongside the National Commitment, each local authority has an increased support package that meets their local need. As a Foster Wales Neath Port Talbot carer you will have access to our dedicated in-house therapeutic team. This includes a clinical psychologist, therapists and a group of outreach workers who specialize in providing the support you need on your fostering journey.

Our support package also includes access to regular support groups with other foster carers and social workers alongside an out of hours support line, to ensure you feel completely supported by us in any tricky moments. We are fortunate to also have a Foster Carer Association, run by our amazing carers, who arrange catch ups, exciting family events and trips designed for you all to create lasting memories.

We also want to ensure you feel suitably rewarded and valued as a Foster Wales Neath Port Talbot carer, which is why we offer competitive fees and allowances, generous long service awards and a growing number of discounts and benefits in and around Neath Port Talbot including Celtic Leisure passes for the whole fostering household.

If you are considering fostering, get in touch today to start your journey.


Mae Home for Good yn cydweithio â Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot, gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol.


Neath Port Talbot Council Logo


Request a call back

A chithau'n ofalwr maeth ar ran awdurdod lleol yng Nghymru, byddwch yn ymuno â Maethu Cymru, ein rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu awdurdodau lleol, sy'n cydweithio i adeiladu dyfodol gwell i blant lleol. Mae pob un o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru yn cefnogi’r Ymrwymiad Cenedlaethol, sef pecyn y cytunwyd arno o hyfforddiant, cymorth a chydnabyddiaeth i’n holl ofalwyr maeth eu mwynhau.

Ochr yn ochr â’r Ymrwymiad Cenedlaethol, mae gan bob awdurdod lleol becyn cymorth sydd wedi'i helaethu ac sy’n diwallu eu hanghenion lleol. Fel un o ofalwyr Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot bydd ein tîm therapi mewnol ymroddedig ar gael i chi. Mae'n cynnwys seicolegydd clinigol, therapyddion a grŵp o weithwyr allgymorth sy'n arbenigo mewn darparu'r cymorth y mae arnoch ei angen ar eich taith faethu.

Yn ogystal, mae ein pecyn cymorth yn cynnwys y cyfle i fynychu sesiynau grwpiau cymorth yn rheolaidd gyda gofalwyr maeth eraill a gweithwyr cymdeithasol ynghyd â llinell gymorth y tu allan i oriau, er mwyn sicrhau'ch bod yn teimlo'ch bod yn cael ein cefnogaeth lwyr ar unrhyw adegau anodd. Rydym yn ffodus hefyd o gael Cymdeithas Gofalwyr Maeth, sy’n cael ei rhedeg gan ein gofalwyr anhygoel. Mae’n trefnu sesiynau sgwrsio, digwyddiadau cyffrous i deuluoedd a theithiau lle caiff pawb ohonoch greu atgofion oes.

Ar ben hynny, rydym yn awyddus i sicrhau'ch bod yn teimlo'ch bod yn cael eich cydnabod a'ch gwerthfawrogi'n briodol fel un o ofalwyr Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot. Felly, rydym yn cynnig ffioedd a lwfansau cystadleuol, cydnabyddiaeth hael am wasanaeth maith a mwy a mwy o ostyngiadau a buddion yng Nghastell-nedd Port Talbot a'r cylch, yn cynnwys tocynnau Celtic Leisure ar gyfer y cartref maethu cyfan.

Os ydych yn ystyried maethu, cysylltwch heddiw i gychwyn ar eich taith.


I would like to find out what is
going on in my area

Join our mailing list for the latest Home for Good news and ways to get involved.

Together, we can find a home for every child who needs one.

£
Other amount
£
Other amount

£25 per month could help us create and collate inspiring articles and blogs that encourage and inform the families and communities who care for vulnerable children